Privacy

Privacyverklaring Groepspraktijk Tille

Wij dragen zorg voor de privacy van onze patiënten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

KDV Groepspraktijktijk Tille
Gistelsteenweg 101, 8490 Varsenare (Jabbeke), België

Privacybeleid

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Wij dragen zorg voor de privacy van onze patiënten. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken om je te kunnen helpen zijn;

 • Identificatiegegevens: naam, adres, geboortedatum
 • Contactgegevens: emailadres, telefoon/GSM
 • Gegevens m.b.t. de gevoerde onderzoeken/behandelingen binnen onze praktijk. Dit van elk van onze therapievormen zoals gestipuleerd en actueel bevonden op onze site
 • Eventuele verslagen of gegevens afkomstig van een andere zorginstelling/zorgverstrekker of therapeut. Denk aan: attesten, verslagen, protocols van medische radiografie, … e.d.
 • Contactgegevens van ouders/voogd bij minderjarige patiënten
 • Contactgegevens van andere behandelende therapeuten en/of mutualiteiten indien relevant

Doeleinden/gronden van verwerking persoonsgegevens

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te verwerken. Hieronder sommen we de doeleinden van verwerking voor u op;

 • Verwerking met als doel een adequate behandeling te kunnen laten plaatsvinden, deze te monitoren en te evalueren
 • Verwerking met als doel de bereikbaarheid van patiënt en/of huisarts mogelijk te maken
 • Verwerking met als doel het maken van een afspraak voor behandeling van de patiënt
 • Verweking met als doel het in rekening brengen van de behandeling(en)
 • Verwerking met als doel de kosten van de behandelingen((en) door te belasten aan zorgverzekeraar
 • Verweking met als doel, na instemming van de patiënt, verstrekken van een verslag, rapportage aan een derde

Persoonsgegevens verstrekken aan derden

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst. Deze derde partijen kunnen een externe partij of een advocatenkantoor zijn waarmee wij samenwerken om de juridische dienstverlening te verbeteren ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden buiten de Europees Economische Ruimte

Mogelijk kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Dit verstrekken van gegevens vindt plaats in verband met het leveren van informatie en diensten die wij u leveren door middel van het gebruik van tools. Het bedrijf dat instaat voor deze tools zou gevestigd kunnen zijn buiten de EER. De bedrijven waar (NAAM Praktijk) mee samenwerkt buiten de EER zijn gelegen in de USA. Deze bedrijven zijn gecertificeerd bij het Privacy Shield. De Europese Commissie heeft de overeenkomst EU-US Privacy Shield aangenomen voor het uitwisselen van persoonsgegvens. Dit EU-US Privacy Shield biedt Europese bedrijven de zekerheid over het privacybeschermingsniveau bij bedrijven uit de USA.

Bewaartermijn

Groepspraktijk Tille bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten. (Bewaartermijn van de persoonsgegevens invoeren)

Indien de behandeling van de cliënt eindigt zal de praktijk de persoonsgegevens nog enige tijd in haar systeem bewaren. De wet bepaalt dat medische dossiers 5 jaar moeten worden bewaard. Aan die bewaartermijn zal de praktijk zich houden. De dossiers zullen na 5 jaar verzegeld worden door de gegevensverwerker (in ons geval: CROSSUITE Bvba gevestigd op Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, België. Dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Van den Putte Joris en Debreuck Nicolas) en kunnen op vraag van onze praktijk worden vernietigd.
Binnen het dossier bevinden zich tevens gegevens van niet-medische aard.

Uw rechten als patiënt (betrokkene)

U heeft de volgende rechten:

 • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;

Een cliënt of voormalig cliënt (de betrokkene) kan om bovenstaande gegevens verzoeken. De betrokkene kan zulks doen per mail naar info@groepspraktijktille.be. De betrokkene dient zich daarbij te legitimeren, opdat de praktijk met voldoende zekerheid kan vaststellen dat degene die het verzoek doet daadwerkelijk de betrokkene is.

Onze praktijk zal binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek de betrokkene informeren over de uitvoering van het verzoek. Bij complexe, of een veelvoud aan verzoeken kan deze termijn verlengd worden met maximaal 2 maanden. De betrokkene zal in een dergelijk geval van verlengde termijn van uitvoering van het verzoek daaromtrent geïnformeerd worden. De informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt.

Beveiliging (Beveiligingsmaatregelen invoeren)

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Groepspraktijk Tille beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking.

VOORBEELD BEVEILIGINGSMAATREGEL: Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Groepspraktijk Tille heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Ten einde er zeker van te zijn dat de betrokkene een volledig beeld heeft van de wijze waarop met diens persoonsgegevens wordt omgegaan en met welk doel en onder welke grondslag, zal iedere betrokken bij registratie toegang krijgen tot deze privacyverklaring en de hierbij behorende documenten.

© 2017 - Groepspraktijk Tille·Privacy·Cookie statement