Logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Het biedt hulp bij alle problemen op het gebied van communicatie, spraak, taal, stem en gehoor.

Maak een afspraak

Over deze therapie

Mensen kunnen bij onze logopedisten terecht voor ondersteuning bij volgende problematieken:

Schoolse vaardigheden:

 • lezen
 • schrijven
 • rekenen

Articulatie:

 • fonetische stoornissen
 • fonologische stoornissen

Taalontwikkeling

 • moeilijkheden met taalproductie en/ of taalbegrip
 • meertaligheid

Oromyofunctionele stoornissen

 • Foutieve orale gewoonten zoals duim-of vingerzuigen, speengebruik, habitueel mondademen, tongpersen, infantiel slikken, …

Vloeiendheidsstoornissen

 • stotteren
 • broddelen

Stemstoornissen

 • hese stem
 • vermoeide stem
 • ruwe stem

Neurologische stoornissen

 • taalproblemen t.g.v. afasie
 • spraakproblemen t.g.v. dysartrie, spraakapraxie, Parkinson
 • slikproblemen t.g.v. dysfagie

 • Schoolse vaardigheden

Sommige kinderen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het verwerven van de schoolse vaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen. Reeds van in de kleuterklas kunnen problemen zich voordoen, namelijk bij het aanleren van de voorschoolse vaardigheden.

Soms gaat het over leermoeilijkheden, waarbij de achterstand deels of volledig na begeleiding weer kan worden ingehaald. Het is mogelijk dat kinderen bij meerdere schoolse vaardigheden moeilijkheden ervaren.
Bij andere kinderen blijven deze problemen echter hardnekkig en langdurig aanhouden, ook na intensieve begeleiding (minstens 6 maanden). In overleg met de school, het CLB en de zorg kunnen wij nagaan of er sprake is van een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie).

Tijdens de logopedische sessies wordt eerst aan de basisvaardigheden gewerkt. Indien er problemen blijven ontstaan, kunnen hulpmiddelen worden ingeschakeld.

 • Articulatiestoornissen

Stoornissen of problemen in de spraakklankontwikkeling kunnen bij kinderen voorkomen. Tijdens deze ontwikkeling leren kinderen stap voor stap klanken te produceren en ze daarna te gebruiken in woorden. Op vijfjarige leeftijd zijn binnen de normale ontwikkeling alle klanken verworven. Als het kind een bepaalde klank niet of moeizaam kan uitspreken, dan kan een articulatiestoornis aan de basis liggen.

We maken een onderscheid tussen fonetische- en fonologische stoornissen.

Bij fonetische stoornissen vertoont het kind problemen met de correcte motorische productie van één of meerdere klanken, zoals /r/, /s/, /n/, /l/, … Ze gaan deze klank dan weglaten, vervormen of vervangen.

Bij fonologische stoornissen heeft het kind moeite om een klank correct toe te passen bij het vormen van woorden. Het kind kan de klank wel motorisch correct produceren, maar gaat deze in de productie van woorden vervangen door andere klanken.

Bijvoorbeeld bij volgende problemen: backing (“kop” i.p.v. top), fronting (“sap” i.p.v. hap), gliding (“lat” i.p.v. rat),…

Zowel kinderen als volwassenen komen in aanmerking voor articulatietherapie.

 • Taalontwikkelingsstoornissen

Kinderen kunnen problemen vertonen in de ontwikkeling van het taalbegrip en/of de taalproductie. Wanneer dit trager verloopt in vergelijking met leeftijdsgenoten, dan kan sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis. Kenmerken hiervan zijn: een beperkte woordenschat, woordvindingsproblemen, een beperkte en/of foutieve zinsbouw en een beperkt taalbegrip.

Het is erg belangrijk dat de taalontwikkeling van een kind zo vroeg mogelijk wordt gestimuleerd om frustraties bij het kind en de omgeving te voorkomen en de achterstand zoveel mogelijk te beperken of zelfs in te halen. Deze ontwikkeling is het sterkst bij kinderen tot het zevende levensjaar.

Kinderen die meertalig worden opgevoed kunnen ook door een logopediste geholpen worden. Een taalontwikkelingsstoornis wordt bij deze kinderen vaak veel minder snel herkend.

 • Oromyofunctionele stoornissen

Afwijkende mondgewoontes zoals duim-of vingerzuigen, speengebruik, habitueel mondademen, tongpersen, infantiel slikken,… kunnen leiden tot orthodontische afwijkingen en articulatieproblemen. Deze orale gedragingen kunnen namelijk het evenwicht tussen de mondspieren verstoren. Dit heeft vrijwel altijd een invloed op de ontwikkeling van de gebits-en kaakstructuren en de vormgeving van de mond.

Bij een orthodontische afwijking en/of afwijkend mondgedrag kan u bij ons terecht voor oromyofunctionele therapie. Deze vorm van logopedische therapie is gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond en het afleren van de afwijkende mondgewoontes.

Oromyofunctionele therapie is noodzakelijk voor de kans op blijvend succes na een orthodontische behandeling.

 • Vloeiendheidsstoornissen

Stotteren en broddelen zijn stoornissen in het vloeiende verloop van het spraakpatroon.

Stotteren uit zich in het herhalen van klanken, woorddelen en woorden, het aanhouden van klanken en/of het blokkeren bij het op gang komen van de stemgeving en de articulatie. Naarmate de stoornis ernstiger wordt, treden secundaire gedragingen op. Dit zijn aangeleerde gedragingen die de persoon die stottert hanteert om stotteren te voorkomen of om eraan te ontsnappen. We zien dan allerlei gespannen motorische gedragingen en negatieve emotionele- en cognitieve reacties. Deze kunnen resulteren in spreekangst en vermijdingsgedrag. Stotteren begint nagenoeg steeds tussen het tweede en het zevende levensjaar.

Vroegtijdig ingrijpen is cruciaal om een negatieve ontwikkeling van het stotteren te voorkomen.

Broddelen uit zich in een snelle en onverstaanbare spraak. Dit wordt gekenmerkt door een hoog spreektempo, een slappe spraak, het samenvoegen van woorden, snelle klank-en woordherhalingen en moeilijkheden met het formuleren van de gedachten in zowel gesproken als geschreven taal. De spreker is zich van dit probleem vaak niet bewust. Broddelen wordt meestal pas duidelijk na het zevende levensjaar, als de taalontwikkeling voltooid is.

 • Stemstoornissen

Heeft u of uw kind last van een hese , vermoeide, ruwe stem of ervaart u of uw kind pijn bij het spreken? Kom zeker eens langs bij één van onze logopedisten.

Zij onderzoeken, adviseren en coachen u of uw kind om het foutief stemgedrag af te bouwen.

Stemproblemen kunnen zowel een organische als een functionele oorzaak hebben. Organische oorzaken zijn bijvoorbeeld stembandknobbels, stembandverlamming, larynxkanker,  … Functionele oorzaken zijn een verkeerd stemgebruik (foutieve stemtechniek) of stemmisbruik (bv. veel roepen).

Het is belangrijk om tijdig met stemklachten bij een logopediste langs te komen. Functionele oorzaken kunnen namelijk aanleiding geven tot een organische afwijking. De logopediste kan u leren om uw stem te ontspannen, juist te gebruiken en verder te optimaliseren om zo medische problemen te voorkomen.

 • Neurologische stoornissen

Patiënten met spraak, taal-, slik- en geheugenstoornissen na een hersenletsel kunnen bij onze logopedisten terecht. Zij bieden hulp bij volgende problematieken: afasie (taalstoornis), dysartrie (spraakstoornis), spraakapraxie (motorische stoornis), dysfagie (slikstoornis) en chronische spraakstoornissen t.g.v. de ziekte van Parkinson.

Ramboer Shayna

Toen ik opgroeide had ik verschillende dromen. Ik wist nooit goed welke job ik later precies wilde uitoefenen… Wat ik wel wist, was dat het een job met kinderen moest zijn en iets medisch. Tijdens mijn studiekeuze ben ik gebotst op de opleiding ‘logopedie & audiologie’. De opleiding wekte onmiddellijk mijn interesse door de veelzijdigheid van het beroep. Ondertussen sta ik al bijna drie jaar in het werkveld en ik heb nog geen seconde spijt gehad van deze keuze! In de praktijk in Nieuwpoort, waar ik startte, leerde ik kinderen met leer-, articulatie-, en taalstoornissen, maar ook volwassenen behandelen met o.a. de ziekte van Parkinson of mensen met sondevoeding. Ik hou ervan om zowel kinderen als volwassenen te begeleiden en ondersteunen!
Sinds heden werk ik nu ook in groepspraktijk Tille als logopediste. De samenwerking tussen de verschillende disciplines kan ook bij logopedische problematieken een echte meerwaarde zijn, dat vind ik geweldig!

Stages:

 • (2018-2019) Revalidatiecentrum BZIO (Oostende)
 • (2018-2019) Zelfstandige praktijk PRAATVOORT (Nieuwpoort)
 • (2017-2018) Zelfstandige praktijk Carola D’Hondt (Staden)
 • (2017-2018) BUSO De Zeeparel (Middelkerke)
 • (2016-2017) Zelfstandige praktijk Eline Pollet (Ichtegem)

Werkervaringen:

 • (2019-heden) Zelfstandige praktijk PRAATVOORT (Nieuwpoort) – externe logopediste in WZC Haerlebout, WZC De Zathe, Zorgverblijf Ter Duinen

Diploma’s en bijscholingen:

 • (2016-2019) Professionele bachelor Logopedie aan Vives Brugge

D’Hoore Louise

 

Heeft u of uw kind hulp nodig bij één van de bovenstaande moeilijkheden? Neem dan contact op met één van onze logopedisten. Zij helpen u graag verder!

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek in de groepspraktijk gevolgd door een logopedisch onderzoek. Hier bespreken we samen op welke manier we u of uw kind het beste kunnen helpen.

De logopediste maakt van de onderzoeksgegevens een logopedisch bilan op. Dit brengt u dan naar een arts of een geneesheer-specialist. Van zodra de mutualiteit een goedkeuring heeft gegeven, kan de logopedische behandeling starten.

Neem bij het intakegesprek een kleefbriefje van de mutualiteit mee!

Ramboer Shayna

Logopediste

© 2017 - Groepspraktijk Tille·Privacy·Cookie statement